De website www.overledenenzorgpro is een initiatief van Wiegman Communications waarbij de pro van “overledenenzorgpro” staat voor protocollen en professionals.

In 2006 zijn op deze website de unieke protocollen “Besmettingsgevaar en beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen (Veilig werken)” en het “Protocol overledenenzorg” geplaatst. Kort daarna is dit aangevuld met de in de items “Het menselijk lichaam na overlijden / ontbindingsproces” en “Wet en regelgeving”.

Informatie en protocollen op de website www.overledenenzorgpro.nl worden ingezien en gebruikt door uitvaartdienstverleners, mortuariumbeheer en medewerkers zorginstellingen in Nederland en België. Veel verpleeghuizen en soortgelijke instellingen in Nederland maken via Vilans protocollen gebruik van de informatie op deze website.

De verstrekte informatie is niet alleen bedoelt voor professionals die in hun dagelijkse werk te maken (kunnen) hebben met zorg voor een overledene, maar ook voor belangstellenden, belanghebbenden en professionele dienstverleners zoals politiediensten, medewerkers ProRail, brandweer en het leger.

Doelstelling van deze website is dat mede door de unieke informatie professionele dienstverleners op een correcte en veilige manier kunnen voorzien in zorg voor de overledene en dat belanghebbenden en belangstellenden kennis kunnen opdoen over het onderwerp overledenenzorg (ook wel: postmortale zorg, zorg na overlijden, het afleggen van de overledene, het verlenen van de laatste zorg).

De volgende informatie kunt u onderstaand vinden:

Informatie Protocol overledenenzorg
Een voorloper van het “Protocol overledenenzorg” is in 1998 op persoonlijke basis door de auteur vervaardigd als informatiebron voor directe collega’s overledenenzorg. Bij het vervaardigen van dit protocol is gebruik gemaakt van informatie uit de overledenenzorg, uitvaartzorg, gezondheidszorg, wetgeving en praktijkervaring gezondheidszorg en overledenenzorg. Het uiteindelijke zeer uitgebreide protocol is in 2006 op de website overledenenzorgpro.nl geplaatst.

Voor publicatie van het “Protocol overledenenzorg” kwam men in de gezondheidszorg sterk verouderde protocollen overledenenzorg tegen. Ook stonden tot voor kort in studieboeken verpleegkunde nog handelwijzen beschreven die al tientallen jaren bij zorg voor de overledene niet meer van toepassing waren.

In de overledenenzorg- en uitvaartbranche vond in het verleden voornamelijk kennisoverdracht plaats van ervaren professional naar beginneling in het vak.
Ook schoten destijds commerciële opleidingen overledenenzorg tekort waarbij vaak sprake was van minimale kennisoverdracht en soms zelfs overdracht van onjuiste informatie.

Het “Protocol overledenenzorg” op de website www.overledenenzorgpro.nl is vandaag de dag in Nederland en België de meest uitgebreide Nederlandstalige kennisbron voor professionals, belanghebbenden en belangstellenden met betrekking tot zorg voor de overledene.

Informatie Protocol besmettingsgevaar en beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen (Veilig werken)
Een voorloper van het “Protocol besmettingsgevaar en beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen”, ook wel “Veilig werken” is in 1998 op persoonlijke basis door de auteur vervaardigd voor directe collega’s overledenenzorg. In 2003 is dit protocol verder ontwikkeld met ondersteuning van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) en het Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI), beide onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van 2005 tot 2006 stond dit protocol op een informatieve besloten website voor uitvaartmedewerkers. Vanaf 2006 is het “Protocol besmettingsgevaar en beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen” geplaatst op de website www.overledenenzorgpro.nl.

Praktijkervaring van de auteur leerde dat in de gezondheidszorg weinig informatie bestond over besmettingsgevaren en handelwijzen bij het werken met overledenen terwijl hij tijdens zijn inwerkperiode in de overledenenzorgbranche te horen kreeg “Als je een handschoen denkt nodig te hebben pak je er maar één”.

Waar de voorloper van dit protocol slechts bestond uit informatie uit de gezondheidszorg (hygiënemaatregelen) is na voltooiing met ondersteuning van de eerder benoemde organisaties een zeer uitgebreide en unieke informatiebron / naslagwerk ontstaan. Vandaag de dag is dit naslagwerk in Nederland en België de meest uitgebreide Nederlandstalige kennisbron voor professionals, belanghebbenden en belangstellenden met betrekking tot besmettingsgevaar en beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen (Veilig werken).

Vrijwaring - Copyright / Auteursrecht

Voorwaarden Bij inzien van de site www.overledenenzorgpro.nl en door gebruik te maken van de gegevens op deze website verklaart de gebruiker zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.
Zorgvuldigheid algemeen Bij het plaatsen van informatie op de onafhankelijke site “overledenenzorgpro.nl” is getracht uiterste zorgvuldigheid na te streven.
Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat onverhoopt verkeerde informatie vermeld staat, dat belanghebbende informatie nog niet op de site is doorgevoerd of dat Wiegman Communications nog niet de beschikt over relevante informatie.
Benoemde website, auteurs en medewerkers stellen zich niet aansprakelijk in geval zich dergelijke onvolkomenheden voordoen.
Richtlijnen protocollen De op “overledenenzorgpro.nl” beschreven protocollen (handleidingen) betreffen richtlijnen. Getracht is om richtlijnen te benoemen die op dit moment in de lectuur beschreven staan, in de praktijk de beste maatregel vormen en waarbij de richtlijnen stroken met de geldende Nederlandse wetgeving en de Nederlandse normen en waarden.

Vanwege de juistheid van de individuele toepassing bij het gebruik van deze protocollen (handleidingen), de juistheid of de gebreken zoals in de protocollen (handleidingen) kunnen voorkomen, de verandering van inzichten, nieuwe inzichten en omdat bij het uitvoeren van de protocollen (handleidingen) altijd de mogelijkheid bestaat dat zich onverhoopte situaties voordoen, stellen de auteurs van deze protocollen, de eigenaar van deze website (Wiegman Communications), specialisten en de instanties die hun medewerking hebben verleend bij de ontwikkeling van de geplaatste protocollen (handleidingen) en personen die protocollen hebben gefiatteerd zich niet aansprakelijk in geval, door naleving van geplaatste protocollen (handleidingen), alsnog sprake is van nadelige gevolgen.

Waar in de richtlijnen / protocollen / handleidingen sprake is van benoeming van Arbo- en beschermingsmaatregelen staat altijd voorop dat advies van professionals zoals artsen, Arbo-deskundigen en fysiotherapeuten prioriteit hebben boven de richtlijnen zoals op deze website worden benoemd.

Mede omdat bij protocollen (handleidingen) sprake is van actuele richtlijnen en regelgeving is de keuze gemaakt om de op deze website geplaatste gegevens niet in drukvorm beschikbaar te stellen. Gevaar schuilt erin dat in drukvorm (bij uitprinten) gebruik wordt gemaakt van achterhaalde richtlijnen.

Bepaalde delen van de site overledenenzorgpro.nl worden als printversie beschikbaar gesteld.
Van belang is dat gebruikers van deze gegevens zelf controleren of sprake is van de meest actuele printversie.

In geval gebruik wordt gemaakt producten zoals staan benoemd in protocollen / handelwijzen / werkinstructies dient de gebruiker de bij het product bijgesloten handleiding door te nemen en benoemde veiligheidsinstructies in acht te nemen.

Vrijwaring bij tekortkomingen in benoemde protocollen (handleidingen)

Wiegman Communications (overledenenzorgpro.nl) stelt zich niet aansprakelijk in geval zich tekortkomingen voordoen in de op deze website benoemde protocollen (handleidingen), benoemde dienstverlening en de beschreven producten.

Toegankelijkheid Wiegman Communications garandeert niet dat de website overledenenzorgpro.nl ononderbroken of foutloos functioneert. Ook wordt geen garantie gegeven dat links naar websites van en naar derden goed werken. Wiegman Communications stelt zich niet verantwoordelijk en aansprakelijk in geval zich tekortkomingen voordoen.
Copyright / Auteursrecht Op de vormgeving van de website overledenenzorgpro.nl berust copyright.

Op de teksten en afbeeldingen van de volgende items op de website overledenenzorgpro.nl berust copyright:

Deze zijn vervaardigd door Wiegman Communications (Marc Wiegman).
Auteursrecht / copyright van deze onderdelen berust bij Wiegman Communications.

Niets van de door overledenenzorg vervaardigde teksten waarop copyright berust mag door derden worden overgenomen, worden gekopieerd, worden opgenomen in drukwerk, worden vermenigvuldigd, of worden gebruikt in voorlichting / cursussen / opleidingen / protocollen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wiegman Communications.

Richtlijnen zoals staan beschreven mogen niet worden opgenomen in publicaties van belangenorganisaties / beroepsorganisaties en wet en regelgeving zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wiegman Communications.

Algemeen De Nederlandse wetgeving met betrekking tot auteursrecht is van toepassing op de website overledenenzorgpro.nl en de onder copyright / auteursrecht benoemde onderdelen.

Contact
De website www.overledenenzorgpro.nl is onderdeel van Wiegman Communications.

Wiegman Communications
Bolwerk 52
3831 ST Leusden

Contactformulier
KvK: 32128820

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl