Auteur: Marc Wiegman

Fysieke belasting: Inschakelen dienstverlening brandweer

In de overledenenzorg kunt u komen te staan voor situaties die fysiek moeilijk zijn op te lossen. Dit betreft dan voornamelijk het verplaatsen van overledenen uit onmogelijke situaties en overledenen die dermate zwaar zijn dat medewerkers zich voor een onmogelijke taak geplaatst zien.

In veel gevallen is het dan onmogelijk om in verplaatsing van de overledene te voorzien, zelfs als u over voldoende mankracht kunt beschikken. Zware fysieke belasting met veel medewerkers kan op zich ook al een gevaar zijn voor de gezondheid, omdat ook in dit geval de Arbo-eisen van fysieke belasting niet worden nageleefd.

Inschakelen Brandweer

In geval het verplaatsen van een (zware) overledene problemen oplevert kan in overleg met de brandweer een beroep worden gedaan op de dienstverlening van de brandweer.

De brandweer heeft vaak meer mogelijkheden met betrekking tot het verplaatsen van personen uit onmogelijke situaties, en beschikt daarbij ook veelal over het materiaal om dit te realiseren.

Dienstverlening Brandweer

Veelal is de gedachte dat deze dienstverlening onderdeel uitmaakt van de dienstverlening van de brandweer. Ook wordt daarbij rekening gehouden dat de inzet van dienstverlening van de brandweer betaald wordt uit gemeenschapsgelden.

Richtlijnen gemeenten en overheid

Overledenenzorgpro.nl heeft geïnformeerd naar de regelgeving zoals nu in Nederland geldt voor het inschakelen van de brandweer voor deze dienstverlening en de kosten die daaraan verbonden zijn.

Reactie ministerie

Naar aanleiding van uw vragen over de inzet van de brandweer tijdens uitdragen uit huis van een overledene bericht ik u het volgende.

Op grond van artikel 1, vierde lid, van de huidige Brandweerwet 1985 is de brandweer, naast het voorkomen en bestrijden van brand, verantwoordelijk voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan bij brand. Volgens de huidige wetgeving valt het uitdragen van overledenen daarmee niet onder de wettelijke taakomschrijving van de brandweer. Theoretisch zou u de brandweer hiervoor dan ook niet kunnen inschakelen.

In de praktijk wordt de brandweer echter regelmatig gevraagd voor bijvoorbeeld het uit huis halen van patiënten waarbij geen sprake is van direct gevaar voor de gezondheid of enige spoedeisendheid. In hoeverre de brandweer bereid is aan een dergelijke oproep medewerking te verlenen, is op dit moment afhankelijk van de welwillendheid en beschikbaarheid van het betreffende brandweerkorps.

Voor zover in dergelijke situaties een rekening wordt opgesteld, worden deze verstuurd naar de betreffende ziekenvervoersorganisatie of verzekeringsmaatschappij. Vaak zijn hiervoor standaard bedragen vastgesteld in een gemeenteverordening.

Op dit moment wordt gesproken over de taakomschrijving van de brandweer en het te voeren beleid. Het uitgangspunt hierbij is dat de uitvoering van niet-wettelijke taken door de brandweer niet ten koste mag gaan van de noodzakelijke paraatheid van brandweerinzet. Verder moeten de in rekening gebrachte kosten marktconform zijn in verband met het risico op concurrentievervalsing.
Doel van deze gedachtevorming is om de activiteiten van de brandweer die als facultatief worden beschouwd, te benoemen en te komen tot voorwaarden waaronder de brandweer zich voor dergelijke oproepen beschikbaar kan stellen. De inzet van brandweerdienstverlening bij overledenenzorg zal ik in dit traject zoveel mogelijk proberen te betrekken.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,

Mevrouw C. van Gelder
hoofd stafafdeling directie Brandweer en GHOR


Fysieke belasting

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl